Política de qualitat i medi ambient

 

La política de GR.INSTAL, S.L. està orientada a aconseguir per una banda la satisfacció dels clients i garantir la qualitat durant l’execució, reparació i manteniment d’instal·lacions de calefacció, aigua freda i calenta sanitària, baixa tensió, gas, informàtica i aire condicionat, i per altre adquirir el compromís de millora continua i prevenció dels possibles efectes al medi ambient que es derivin de la nostra activitat, conforme a les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Per aconseguir l’aplicació eficaç d’aquesta política tenim en compte els següents aspectes:

– Analitzem el context de l’organització per poder prendre decisions de qualitat o medi ambientals que millorin el nostre sistema de gestió.

– Formem, impliquem i responsabilitzem a tot el personal en la consecució de la política i objectius de l’empresa, tant de qualitat com de medi ambient.

– Desenvolupem i mantenim el Sistema de Qualitat per tal que compleixi els requisits de les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001.

– Adoptem el compromís de millora continua.

– Definim documentalment i difonem la política de qualitat a tot el personal.

– Complim els requisits legals aplicables a les activitats dels serveis que prestem i altres requisits que podem subscriure.

– Utilitzem els mitjans més idonis per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients que serviran de base per establir els requisits del servei, i intentem assegurar la satisfacció d’aquestes necessitats i expectatives.

– Procurem els recursos tecnològics innovadors en la mesura que la seva rendibilitat econòmica i estratègica es consideri provada, i que els recursos disponibles així ho permetin.

– Aprovem periòdicament objectius de qualitat i medi ambient mesurables i assignem responsabilitats pel seu seguiment i consecució.

– Apliquem les mesures necessàries per a preveure els defectes.

– Totes les «no conformitats» s’analitzen i es posen en pràctica les corresponents accions correctores i preventives.

Març de 2022

Des dels seus inicis GR.Instal SL va néixer amb la voluntat d’oferir un servei d’alta qualitat, orientat a obtenir la satisfacció del client i la millora continua. És per això que l’obtenció del certificat del sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001 va esdevenir uns dels nostres objectius principals.

L’any 2001 es va obtenir l’esmentat certificat, per tant, la nostra empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat consolidat, el seguiment del qual, permet a l’organització:

  • Disposar d’una sistemàtica per la revisió dels processos i els seus respectius indicadors amb la finalitat de definir objectius, plans de qualitat i detectar línies de millora contínua.
  • Estar orientada a aconseguir la satisfacció del client.
  • Realitzar estrictes controls de qualitat de les execucions, manteniment i reparacions efectuades.
  • Compromís i participació del personal.
  • Prendre decisions basades en l’anàlisi de dades.
Certificat ISO 9001:2015

certificat_ISO90012015

Així mateix, amb l’objectiu de millorar en tots els aspectes i donades les necessitats medi ambientals del nostre planeta, tornem a fer un esforç que ens reconforta en tots els sentits, i l’any 2018 celebrem l’obtenció del certificat del sistema de gestió ambiental segons ISO 14001.

Certificat ISO 14001:2015

certificat_ISO140012015

Març de 2022