Política de qualitat i medi ambient

 

La política de GR.INSTAL, S.L. està orientada a aconseguir per una banda la satisfacció dels clients i garantir la qualitat durant l’execució, reparació i manteniment d’instal·lacions de calefacció, aigua freda i calenta sanitària, baixa tensió, gas, informàtica i aire condicionat, i per altre adquirir el compromís de millora continua i prevenció dels possibles efectes al medi ambient que es derivin de la nostra activitat, conforme a les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Per aconseguir l’aplicació eficaç d’aquesta política tenim en compte els següents aspectes:

– Analitzem el context de l’organització per poder prendre decisions de qualitat o medi ambientals que millorin el nostre sistema de gestió.

– Formem, impliquem i responsabilitzem a tot el personal en la consecució de la política i objectius de l’empres, tant de qualitat com de medi ambient.

– Desenvolupem i mantenim el Sistema de Qualitat per tal que compleixi els requisits de les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001.

– Adoptem el compromís de millora continua.

– Definim documentalment i difonem la política de qualitat a tot el personal.

– Complim els requisits legals aplicables a les activitats dels serveis que prestem i altres requisits que podem subscriure.

– Utilitzem els mitjans més idonis per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients que serviran de base per establir els requisits del servei, i intentem assegurar la satisfacció d’aquestes necessitats i expectatives.

– Procurem els recursos tecnològics innovadors en la mesura que la seva rendibilitat econòmica i estratègica es consideri provada, i que els recursos disponibles així o permetin.

– Aprovem periòdicament objectius de qualitat i medi ambient mesurables i assignem responsabilitats pel seu seguiment i consecució.

– Apliquem les mesures necessàries per a preveure els defectes.

– Totes les «no conformitats» s’analitzen i es posen en pràctica les corresponents accions correctores i preventives.